Geflügelwiener 50g a 20 Stück

Leberkäsbrät frisch in Aluschale a 2 kg

Bockwurst 150g a 10 Stück

Paprika- Chili- Krakauer 150g a 10 Stück

Wiener 100g a 20 Stück

Wiener 85g a 20 Stück

Wiener 70g a 20 Stück

Wiener 50g a 20 Stück

Leberkäs a 3 kg vorgebrüht

Bockwurst 100g a 10 Stück

Farce- frischer Leberkäse in Tüte zum Aufbacken ab 500g

Krakauer 150g a 10 Stück

Dampfwurst ohne Kraut 100g a 10 Stück